POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie „HAPPY UP Łukasz Sadowski”

Firma HAPPY UP Łukasz Sadowski dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem  najwyższych  standardów  bezpieczeństwa  zgodnie  z  ogólnym  rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy  Państwa  poinformować  administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  FIRMA “HAPPY UP Łukasz Sadowski” z siedzibą ul. 11-Listopada 37D/25, 17-300 Siemiatycze;

 

 • W jakim celu i na jakiej podstawie „HAPPY UP Łukasz Sadowski będzie przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług szkoleniowych i kursów sportowych.
 • dochodzenie ewentualnych  roszczeń  przez  „HAPPY UP Łukasz Sadowski”  w  związku  z ewentualną szkodą, a wyrządzoną przez uczestnika szkoleń i kursów lub obrona przed roszczeniami uczestnika w stosunku do „HAPPY UP Łukasz Sadowski”;
 • udokumentowania wykonania   usługi   dla   celów   podatkowych   (art.   86   Ordynacji

Podatkowej);

 • zapewnienia bezpieczeństwa innym kurantom i pracownikom „HAPPY UP Łukasz Sadowski” przebywającym na terenie miejsca gdzie odbywa się szkolenie za pomocą monitoringu – jeżeli taka forma zabezpieczenia będzie stosowana.;
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

 

Dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku wyrażenia zgody, także w celach marketingowych administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO.  Prawnie  uzasadnionym  interesem  „HAPPY UP Łukasz Sadowski”  jest zapewnienie bezpieczeństwa innym kursantom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

„HAPPY UP Łukasz Sadowski”  będzie  przekazywać  dane  osobowe  innym  podmiotom,  którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz „HAPPY UP Łukasz Sadowski” w tym:

 • podmiotom świadczącym     usługi      informatyczne      i      dostarczającym     ewentualne

oprogramowanie,

 • firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi

doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

Ponadto „HAPPY UP Łukasz Sadowski” będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 • Jak długo „HAPPY UP Łukasz Sadowski będzie przetwarzać dane?

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  korzystania  z  naszych  usług  oraz  po  jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

 

 • Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych w przypadkach określonych przez RODO.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 • odmową rezerwacji lub realizacji usługi szkoleniowej lub uczestniczenia w kursie – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy szkolenia / kursu;

Państwa dane nie będą profilowane. Kontakt z Administratorem:

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

E-mail: lukaszsadowsky@gmail.com